Fosforyty oligoceńskie kry glacjalnej z Krzywania (pow. Słupsk)

Włodzimierz Wawryk

Abstract


Phosphorites d’Oligocene du glaçon de Krzywań (district Słuposk)

W roku 1958 w Krzywanau pow. Słupsk w czasie prac poszukiwawczych za wodą została nawiercona kra glacjalna z osadami oligocenu. Strop kry zanurzony jest pod 12 metrami osadów glacjalnych, spąg jej zaś leży na głębokości 35 m od powierzchni. W glaukonitowo-piaszczysto-ilastych utworach kry (fig. 1) występują fosforyty, zawierające od 12,5 do 25% P2O5. Na podstawie przeprowadzonych badań optycznych i chemicznych stwierdzono, że substancja fosforanowa posiadająca budowę głównie mikro- i kryptokrystaliczną należy prawdopodobnie do szeregu fran-r kolitu i częściowo może do fluokollofanitu. Wśród zbadanych fosforytów zwracają uwagę konkrecje, u których dominującym składnikiem jest glaukonit, spojony substancją fosforanową. Konkrecje te nazwano glaukonitowymi.

En 1958 dans la localite Krzywań, district Słupsk (Pologne septentrionale) on a fore pendant les recherches de l’eau un glaęon avec des depóts d’Oligocene. La voute de ce glaęon se trouve dans les depóts glaciaires a la profondeur de 12 metres et la base a la profondeur de 35 metres. Les forma tions glauconie-sablo-argileuses contiennent des phosphorites avec 12,5 — 25% du P2O5 (v. text polon. p. 124). Les reoherches optiques et chimiques ont. constate que la substance du phosphate, d’une construction surtout micro- et cryiptocrystalline, appartient probablement au francolite et partiellement peut-etre aussi au fluocolophanite. Entre les phosphorites etudies attirent l’attention les concretions avec le contenu predominant de la glauconie cimentee du phosphate. On les a nominees concretions glauconiques.

Full Text:

PDF