Dewon w profilu Iwaniska - Piskrzyn (Góry Świętokrzyskie)

Helena Ozonkowa

Abstract


The Devonian in the profile Iwaniska - Piskrzyn (Holy Cross Mts)

Tematem artykułu jest wstępne opracowanie litologiczno-stratygraficzne morskich, dewońskich utworów węglanowych występujących w profilu Iwaniska- -Piskrzyn (SE część synklinorium kielecko-łagowskiego). Autorka na podstawie oznaczonej fauny, analiz chemicznych oraz przestudiowanych w preparatach mikroskopowych struktur wapieni wyróżnia w dewonie cztery etapy sedymentacyjne: a) etap dolnodewoński, b) etap eifelsko-dolnożywecki, c) etap górnożywecki, d) etap frański. Sygnalizuje ona również o występowaniu przewodniej formy dla górnego żywetu Nadrenii — Spirifer mediotextus D’Arch. Vern. nie notowanej dotychczas z obszaru Polski oraz o obecności w niektórych poziomach wapieni bardzo licznych problematycznych mikroorganizmów, tzw. kalcysfer jak również i wapiennych otwornic. Aurtorka załącza mikrofotografie wykonane z uprzednio wypreparowanych i oznaczonych dewońskich brachiopodów, które pozwalają na zorientowanie się w strukturze ich skorupek.

The paper contains a preliminary description of the; lithology and stratigraphy of marine carbonate rooks of Devonian age present in the profile Iwaniska- Piskrzyn in the south-eastern part of the Kielce-Lagow synclinorium. The author distinguishes four sedimentary phases within the Devonian of the described profile, namely the Lower Devonian phase, the Eifelian — Lower Givetian phase, the Upper Givetian phase, and the Frasnian phase, on account of faunistic data, chemical analyses, and microscopic studies of the structure of the limestones. Spirifer mediotextus D’Arch. Venr. — an index species of the Upper Givetian in the Rheinland, hitherto unknown in Poland was found in the described profile. Problematic microorganisms of the Calcisphaera group, and calcareous Foraminifera are very common in same horizons of the limestones. Photomicrograms of tests of specimens of determined species of Brachiopods indicating the internal structure of the tests are included in the present paper.

Full Text:

PDF