Budowa geologiczna rejonu Lubaczowa

Władysław Moryc

Abstract


Geological structure of the region of Lubaczów

Rejon Lubaczowa zbudowany jest z utworów prekambru, kambru, ordowiku i syluru, oraz jury, kredy i miocenu. Osady jury, kredy i miocenu wykazują wyraźne, transgresywne ułożenie. Utwory miocenu tworzą na ogół płaską pokrywę, natomiast osady jurajskie tworzą synklinę obniżającą się w kierunku południowo-wschodnim. Kreda stwierdzona została tylko w rejonie północnym na obszarze Baszni. W rejonie Lubaczowa utwory podmioceńskie i torton dolny są zdyslokowane. Dyslokacje te rozdzielają obszar omawiany na cztery bloki tektoniczne, ogólnie obniżające się ku południowi. Dyslokacje te zaznaczyły się (przynajmniej jedna z nich) już przed tortonem, a w tortonie środkowym zostały odmłodzone.

The region of Lubaczów is built of pre-Cambrian, Cambrian, Ordovician, Silurian, Jurassic, Cretaceous and Miocene rocks. The Miocene forms a thick flat-lying cover concealing all the older formations. Cretaceous sediments are present under this Miocene cover only in the northern part of the region, in the area of Baszmia, while the Jurassic occurs in the central part of the region described, forming there a syncline with the axis dipping in the south-eastern direction. The Miocene, Cretaceous and Jurassic sediments are distinctly transgressive. The Ordovician and Silurian formations occur only in the western part of the region, in the area of Uszkowce. The Cambrian is present in the area between Uszkowce and Łukawiec, while rocks of pre-Cambrian age are forming the sub-Miocene surface in the area of Cetynia. The pre-Miocene formations and the Lower Tortonian are faulted. Three faults extending in the north-west — south-east direction are dividing the region of Lubaczów into four blocks, which are forming steps lowering towards the south. At least one of these faults had been formed before the Tortonian, while in the Middle Tortonian all the faults were rejuvenated.

Full Text:

PDF | Supplementary files