Life conditions in Flysch Basins

Marian Książkiewicz

Abstract


O warunkach życia w basenach fliszowych

Warunki życia w basenach fliszowych stały pod wpływem kształtu oraz sytuacji paleogeograficznej i paleotektonicznej basenów. Czynniki te utrudniały przewietrzanie głębszych warstw wody oraz wymianą wód powierzchniowych z sąsiednimi morzami. Dlatego ilość tlenu w głębszych wodach była niższa od normalnej, a ilość substancji odżywczych słabo uzupełniana przez dyfuzję i regenerację. Wskutek zwiększonej ilości bezwodnika węglowego nie mogła rozwijać się w głębszych wodach mikrofauna wapienna, natomiast przenoszenie dużych ilości materii roślinnej pochodzenia lądowego i koncentrowanie jej przez prądy zawiesinowe w wyższych częściach epizodycznie składanych warstw umożliwiało bujny rozkwit organizmów osadożernych.

Life conditions in flysch basins were influenced by the shape of basins and their paleogeographical and paleotectonic situation. Aeration of deep water layers was imperfect and nutrients were not sufficiently replenished by diffusion or regeneration. The increased amount of CO2 in deeper waters eliminated calcareous microfauna, while concentration of organic matter in the upper parts of periodically deposited turbidite layers favoured development of sediment feeders.

Full Text:

PDF