Preliminary study of microflora from Lower Devonian deposits in the area of Bielsko-Wadowice

Konrad Konior, Elżbieta Turnau

Abstract


Dotychczasowe wyniki badań mikroflorystycznych dewonu dolnego w obszarze Bielsko-Wadowice

Mikroflora znaleziona w terygenicznych osadach dewonu z wierceń rejonu Bielsko-Wadowice (fig. 1, 2) reprezentuje dwa różne zespoły sporomorf (tab. 1, tabl. X XV i XXVI). Zespół wyższy, dominowany przez spory roślin lądowych, zbliżony jest najbardziej do zespołów opisywanych z utworów najwyższego emsu. Zespół niższy, zawierający wyłącznie mikroszczątki roślin wodnych, reprezentuje prawdopodobnie roślinność bentonicznych glonów strefy litoralnej. Przeprowadzone dotychczas badania mikroflorystyczne utworów dolnego dewonu z wierceń obszaru Bielsko- -Wadowice wskazują na górnoemski wiek górnej części tych utworów, a ponadto wyjaśniają do pewnego stopnia warunki ich powstawania. W niższej części omawianych utworów nie odkryto do tej pory sporomorf.

Full Text:

PDF