Preliminary results of investigations of current directions in the flysch basin of the Central Carpathians

Robert Marschałko, Andrzej Radomski

Abstract


Wstępne wyniki badań nad kierunkami transportu materiału w basenie fliszowym Centralnych Karpat

Autorzy na podstawie pomierzonych struktur kierunkowych przyjmują istnienie 4 obszarów źródłowych dla materiału fliszu centralnych Karpat. Obszary te były prawdopodobnie położone na NW, SW, NE, SE od obecnego obszaru występowania omawianych utworów. W pewnych regionach stwierdzono krzyżowanie się 2 kierunków prądów w utworach jednowiekowych. Również obserwowano kierunki równoległe do siebie, ale skierowane przeciwnie, które występują według autorów w obszarach maksymalnej głębokości basenu dla danego poziomu stratygraficznego. Przeprowadzono również dyskusję nad wpływem Tatr na osady fliszu centralnych Karpat.

Four source-areas contributing detrital material to the flysch basin of the Central Carpathians are distinguished on account of the distribution of turbidity current directions. The source areas were situated north-west, southwest, north-east and south-east of the present-day boundaries of the basin. The existence of currents flowing from various directions was stated in some regions within one stratigraphic member. In some areas the currents flowed from opposite directions; these areas formed the deepest parts of the basin during the sedimentation of the Central Carpathians Flysch. The influence of the Tatra massif on the sedimentation of the investigated flysch deposits is discussed.

Full Text:

PDF