Osady pstrego piaskowca w okolicach Rybnika

Stefan Alexandrowicz, Stanisław Siedlecki

Abstract


Bunter deposits in the vicinity of Rybnik Upper Silesia

W pracy przedstawiono nowe materiały geologiczne dotyczące rozwoju i zasięgu osadów dolnego triasu w południowej części Zagłębia Górnośląskiego. W okolicach Rybnika stwierdzono obecność lądowych utworów niiiższago pstrego piaskowca wykształcanych jako pstre iły i piaski. Ponad nimi leżą maigle i dolomity re tu zawierające charakterystyczną faunę. Można sądzić, że rozprzestrzenienie tych osadów ku południowi i południowemu zachodowi było większe niż dotychczas przyjmowano. Jednocześnie wykazano, że w południowej części Zagłębia Górnośląskiego osady triasowe leżą bezpośrednio na karbonie, n a tomiast utwory penmskie w tym obszairze nie występują. W świetle badań nad osadami triasowymi można stwierdzić, że przynajmniej niektóre większe obniżenia powierzchni karbonu (m. i. tzw. „bruzda Zawady”) są zapadliskami tektonicznymi.

New data regarding the distribution and development of the Lower Triassic deposits in the southern part of the Upper-Silesian Basin are here discussed. In the vicinity of Rybniik the non-marine sands and variegated shales of the Lower Buinter have been found. They a re overlain by marls and dolomites of the Roth with a characteristic fauna. It is inferred that the southern and south-western extension of these sediments was considerably greater than hitherto supposed. No Permian rocks occur in the area investigated and the Triassic deposits rest here directly upon the Carboniferous rocks. The study of the Triassic sediments leads furthermore to the conclusion that some prominent depressions exhibited by the surface of the Carboniferous rocks e.g. the „Zawada depression”, are of tectonic origin.

Full Text:

PDF