Chojnicki profil cechsztynu

Adam Tokarski

Abstract


The profile of Zechstein at Chojnice

W profilu wiercenia Chojnice 2 na podstawie litologii typowej dla cechsztynu środkowoeuropejskiego i polskiego mogły zostać wyróżnione przez autora utwory czterech cyklotemów cechsztyńskich, w tym dolomit główny z fauną. Profil ten posłużył do skompletowania obrazu stosunków facjalnyeh charakterystycznych dla poprzecznego przekroju północnej partii polskiej części basenu cechsztyńskiego i dla wydzielenia stref facjalnych polskiego cechsztynu. Ważne jest też, że wiercenie Chojnice 2 przebiło stosunkowo pełny profil cechsztynu z solami w czterech cyklotemach, o łącznej przewierconej grubości jego utworów 860,05 m. i o tektonice sub salinarnej, łagodnliejącej w dół, i że weszło pod nimi na długości profilu 149,75 m. w utwory dewonu górnego z rozpoznaną przez J. Samsonowicza fauną strunu. Przez to nie tylko dostarczyło ono nowych danych dla wgłębnej tektoniki i pialeogeografii północnej części Polsiki. Pokazało ono także, i to po raz pierwszy dla Polsiki a dla całej północnej części środkowej Europy, w jaki sposób tektonika salinarna i subsalinarna utworów cechsztynu może przechodzić we wgłębnych częściach struktur w łagodnie sfałdowaną lub niezaburzoną budowę „twardego” podłoża. Na tle rozpoziomowania i analizy profilu chojnickiego oraz wzajemnego skorelowania cechsztynu wszystkich wierceń Polski centralnej i północnej, jak również w oparciu o napotkane w wierceniu chojnickim objawy bitumicaności w dolomicie głównym profil ten uważany jest za korzystny dla rozwiązania problemu ropo- i gazonośności dolomitu głównego tak struktury chojnickiej, jak i dużych obszarów Polski centralnej i północnej.

Four Zechstein cyclothemes have been recognized in the profile of the bore-hole at Chojnice on account of lithology which is typical for the Middle European and Polish Zechstein. The presence of the fossiliferous Hauptdolomit has been stated in the cyclotheme Stassfurt. The profile helps to elucidate the facial development of the northern part of the Polish Zechstein sedimentary basin and to distinguish the facial zones of the Polish Zechstein and to some extent its structural features. The analysis of the profile and its correlation with all Zechstein bore-hole profiles from central and northern Poland, as well as the presence of the bituminiferous Hauptdolomit, are indicating the great importance of this bore-hole for oil and gas prospecting in the structure of Chojnice, and on vast areas of central and northern Poland.

Full Text:

PDF