Znaczenie Skałki Haligowieckiej dla geologii Pienińskiego Pasa Skałkowego

Krzysztof Birkenmajer

Abstract


Significance of the Haligovce Klippe for the geology of the Pieniny Klippen-Belt

Autor przedstawia wyniki nowych badań nad stratygrafią jury i kredy Skałki Haligowieckiej w pienińskim pasie skałkowym doliny Dunajca. Opisane są wapienie krynoidowo-rogowcowe doggeru, dalej stwierdzone przez autora wapienie pseudobulaste dolne (prawdopodobnie oksford) i górne (prawdopodobnie kimeryd) rozdzielone zielonymi radiolarytami (luzytan), dalej wapienie rogowcowe (tyton-hoteryw) dołem zawierające kalpionelle. Górny neokom tworzą wapienie o typie urgońskim, do środkowej kredy należą płytkowe margle (prawdopodobnie alb), margle globotrunkanowe pstre (cenoman-turon) i fliszowe utwory turonu. W przeciwieństwie do dawniejszych poglądów badaczy, którzy uważali że Skałka Haligowiecka jest fragmentem jednostki reglowej lub wierchowej Tatr wciągniętej w obręb pasa skałkowego, autor stara się udowodnić, że seria haligowiecka jest najbardziej południową jednostką z zespołu serii skałkowych.

Recently obtained results of stratigraphie investigations on the Jurassic and Cretaceous members of the Haligovce Klippe (Pieniny Klippen-Belt) Carpathians) are given in the present paper. The lowest of the investigated members is formed by crinoidal limestones with cherts (Dogger-Liassic); to the higher belong: lower pseudo-nodular limestone (probably Oxfordian), green radiolarites (probably Lusitanian) and upper pseudo-nodular limestone (probably Kimmeridgian). Cherty limestones (Tithonian to Hauterivian) are superposed by „Urgonian” limestones (Barremian-Aptian). To the Middle Cretaceous belong platy marls (probably Albian), variegated Globotruncana marls (Cenomanian-Turonian) and the Flysch Turonian. In contradiction to the older views considering the Haligovce Klippe to be a sub-Tatric or high-Tatric element, the present author tries to demonstrate, that the Series under discussion belongs to the southernmost part of the primary Klippen-Series geosyncline.

Full Text:

PDF