Wapień muszlowy północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na zachód od Skarżyska Kamiennej

Antoni Kleczkowski

Abstract


The Muschelkalk on the Northern border of the Holy Cross Mts. West of Skarżysko Kamienna

Autor opisał odsłonięcia wapienia muszlowego na zachód od Skarżyska-Kamiennej (arkusz Końskie mapy 1 : 100 000) oraz zanalizował kilka wierceń z tego terenu i terenów pobliskich, przeprowadził podział stratygraficzny wapienia muszlowego, opisał tektonikę, zjawiska krasowe i stosunki wodne formacji. Specjalną uwagę poświęcono warunkom sedymentacyjnym i zmianom facjalnym zaznaczającym się w opisywanej części morza wapienia muszlowego. Podkreślono duże podobieństwo z wapieniem muszlowym Niemiec, szczególnie z obszarami zachodnio-południowych peryferii zbiornika.

The author describes the outcrops of the Muschelkalk west of Skarżysko-Kamienna (the sheet Końskie of the 1 : 100 000 scale map) and analyses a number of bore-holes from this region and neighbouring areas. The stratigraphy, tectonics; karst phenomena and ground water horizons are discussed. Special attention is given to conditions of sedimentation, and facial changes ia the described par of the Muschelkalk sea. The striking resemblance with the Muschelkalk of Germany, especially with the south-western periphery of the Muschelkalk basin is stressed upon.

Full Text:

PDF