Trias na północny-wschód od wału przedsudeckiego

Jerzy Kłapciński

Abstract


The Triassic north-east of the Fore-Sudetic Swell

W niniejszej pracy przedstawiono wykształcenie litologiczne i stratygrafię utworów triasowych występujących na NE od wału przedsudeckiego, wykorzystując przede wszystkim wyniki najnowszych wierceń opracowane przez autora oraz niemieckie opracowania dotyczące omawianego obszaru. Przy podziale stratygraficznym wzięto pod uwagę głównie wykształcenie litologiczne osadów, ponieważ fauna występująca zwłaszcza w recie i wapieniu muszlowym złożona głównie z małżów i ramienionogów posiada duże rozprzestrzenienie pionowe, Autor porównując wykształcenie triasu Górnego Śląska i środkowych Niemiec z triasem badanego obszaru dochodzi do wniosku, że utwory te posiadają cechy zarówno triasu facji typowo germańskiej, jak i śląskiej. Do opracowania dołączono przeglądową mapę geologiczną odkrytą (bez utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych), przekroje geologiczne i porównawcze tabele stratygraficzne.

The author describes in this paper the lithology and stratigraphy of Triassic sediments north-east of the Fore-Sudetic Swell, based on the data collected in new bore-holes and Germain investigations in the described area. The stratigraphy is based chiefly on lithology, as the Lamellibnanchs and Brachiopods fauna occurring in the Röt and in the Muschelkalk has little stratigraphic value. The author compares the Triassic of the investigated area with the Triassic of Upper Silesia and Central Germany, and states that this system north-east of the Fore-Sudetic Swell possesses the features both the typical German and of Upper Silesian fades. A general geological map (without Tertiary and Quaternary systems) is included in this paper, as well as geological cros-sections, and a stratigraphic table.

Full Text:

PDF