O strukturze środkowokambryjskich kwarcytów z Wiśniówki

Anna Skórska

Abstract


De la structure des quartiztes cu Cambrian moyen de Wiśniówka

Notatka niniejsza przedstawia wstępne wyniki prac nad kwarcytami łysogórskimi góry Wiśniówki. Poczynione obserwacje pozwoliły na wydzielenie typów skały kwarcytowej które, jak się wydaje, występują w terenie w pewien uporządkowany sposób. Makroskopowo wyodrębniono trzy odmiany skał, które w skrócie określono jako odmiany A, B i C. Następnie w czasie obserwacji mikroskopowych zarysował się podział na pięć typów wchodzących w obręb trzech wspomnianych, wydzielonych makroskopowo odmian. Za podstawę do przeprowadzenia podziału mikroskopowego zostały przyjęte elementy struktury skały takie jak kształt, zarysy, wielkość ziarn i ich wzajemne ułożenie oraz ilość i rodzaj spoiwa. Ze względu na mały obszar, z którego pobrano materiał do badań, dokonane obserwacje nie mogą prowadzić do wyciągania wniosków o charakterze ogólnym, dotyczących całej serii kwarcytów łysogórskich. Jednak dalsze prace w tym kierunku dostarczyć mogą danych do rozwiązania problemu genezy utworów kambryjskich i wskazówek do eksploatacji kwarcytów środkowego kambru.

L’auteur presente les resultats preliminaires des recherches sur les quartzites provenant de la montagne de Wiśniówka (chaine Łysa Góra). Les observations faites ont permit de determiner les types de la roche quartzeuse, qui semblent paraitre dans le terrain dans un certain ordre. A l ’oeil nu on a put distinguer trois Varietes des roches qu’on a nominees: variete A, B, C. Une observation microsapique, cependant, a demontre cinq types de cette roche des structures differentes en ce que concerne leurs formes et leurs contures, les dimensions et la position des grains, ainsi que la quantite et la qualite du ciment. Les etudes plus detaillees pourraient resoudre le probleme de la genese des sediments cambriens et fournir des indices concernant l ’exploitation des quartzites du Cambrian moyen.

Full Text:

PDF