Następstwo permskich skał wulkanicznych w rejonie Nowej Rudy na Dolnym Śląsku

Kazimierz Dziedzic

Abstract


On the succession of the Permian volcanites in the region of Nowa Ruda

W artykule wykazano, że permskie skały ekstruzywne występujące w obrąbie osadów czerwonego spągowca rejonu noworudzkiego należą do tego samego okresu wulkanicznego. Główne ogniska erupcji koncentrowały się w południowej części obszaru zajętego dzisiaj utworami czerwonego spągowca. Utwory piroklastyczne rozpatrzone zostały jako facjalne odpowiedniki skał lawowych. Ujęcie powyższe pozwoliło wydzielić dwa cykle wulkaniczne. Każdy cykl rozpoczynają skały zasadowe, a kończą skały kwaśne. Czynność wulkaniczna nie wpłynęła w sposób zasadniczy na procesy sedymentacyjne.

In this paper the Stratigraphie succession of the Lower Permian eruptive rocks in the region of Nowa Ruda is presented. Two volcanic cycles are also distinguished.

Full Text:

PDF