Das Interglazial von Szczerców (östlich v. Wieluń - Wojewodschaft Łódź)

Kazimierz Piech

Abstract


Utwory międzylodowcowe w Szczercowie (woj. Łódzkie)

Kompleks warstw w Szczercowie i Dzbankach Kościuszkowskich, wykształcony w postaci gitji i torfów pozwala na dokładne odtworzenie przebiegu zmian w fazach leśnych i klimatycznych interglacjału «Masovien I» (= Interglacjał między zlodowaceniem Elstery i Solawy). Stwierdzono, iż następstwo faz leśnych, idąc od dołu (początek interglacjału) ku górze (koniec interglacjału) było następujące:
Faza lasów sosnowo-brzozowych (Pineto-Betuletum),
Faza lasów sosnowo-dębowych (Pineto-Quercetam),
Faza lasów dębowych (Quercetum),
Faza lasów dębowo-lipowych (Querceto-Tilietum),
Faza lasów lipowo-grabowych (Tilieto-Carpinetum),
Faza lasów grabowo-świerkowych (Carpineto-Piceetum),
Faza lasów jodłowych (Abietetum),
Faza lasów jodłowo-świerkowych (Abieteto-Piceetum),
Faza lasów sosnowych
a) z świerkiem
b) z drzewami liściastemi (Pinetum).
c) z świerkiem i brzozą

Full Text:

PDF