O wieku zlepieńców egzotykowych w Kruhelu Wielkim

Stanisław Bukowy, Stanisław Geroch

Abstract


On the age of exotic conglomerates at Kruhel Wielki near Przemyśl

Autorzy opisują z okolic Przemyśla w Karpatach środkowych odsłonięcie fliszowej serii skalnej ze zlepieńcami egzotykowymi, których genezę wyjaśniają działaniem prądów zawiesinowych. W serii ze zlepieńcami znaleziono margle szare zawierające obfitą mikrofaunę wapienną mastrychską. Przeprowadzono także wstępną rewizję mikrofauny z Kruhela Wielkiego zebranej i cytowanej częściowo przez K. Wójcika (1907, str. 13—15). Okazało się, że mikrofauna ta jest również wieku mastrychskiego, a nie dolno-oligoceńskiego, jak ocenił w swej pracy K. Wójcik .

The authors describe a complex of the Flysch beds exposed at Kruhel Wielki near Przemyśl (Carpathians), and containing exotic conglomerates formed by the action of turbidity currents. Gray marls containing an abundant calcareous microfauna of Mastrichtian age have been found in this complex. A preliminary revision of the microfauna collected at Kruhel Wielki by K. Wójcik and described in his paper (1907, pp. 13, 14) was made. It is shown that this microfauna is also of Mastrichtian age and not of Lower Oligocene age as it was considered by K. Wójcik.

Full Text:

PDF