Zagadnienie żył klastycznych w osadach fliszowych na tle sedymentacji fliszu karpackiego

Stanisław Dżułyński, Andrzej Radomski

Abstract


Clastic dikes in the Carpathian Flysch

Autorowie zajmują się genezą żył klastycznych we fliszu karpackim oraz ich stosunkiem do zjawisk sedymentacyjnych. Żyły te są post-depozycyjnymi intruzjami piasków wywołanymi przez bodźce mechaniczne w czasie trwającej sedymentacji fliszowej. Omówione są w tej pracy warunki, w jakich dochodziło do intruzji piaskowych, oraz związek żył klastycznych z typami strukturalnymi ławic piaskowcowych. Autorowie poruszają również problem diagenezy niektórych osadów fliszowych w nawiązaniu do.zmian kompakcyjnych widocznych na żyłach klastycznych.

This paper deals with the clastic dikes occurring in the Eocene strata of the Carpathian Flysch. The dikes are explained by intrusions of quicksand into the overlying sediments. These intrusions followed the submarine slumps and turbidity currents. Some outcrops showing the dikes and associated phenomena are discussed in detail.

Full Text:

PDF