Termiczna analiza różnicowa galmanów

Witold Żabiński

Abstract


Differential thermal analysis of oxidized zinc ores (calamines)

Autor omówił krzywe termiczne różnicowe kilku różnych typów galmanów i zwrócił uwagę na możliwość stosowania metody termicznej różnicowej do badania utlenionych rud cynkowych. Rozmieszczenie efektów termicznych głównych składników galmanów na współrzędnej temperatur umożliwia na ogół rozpoznanie tych składników w przypadku ich występowania obok siebie.

The author discusses the differential thermal curves of several various types of calamines and points out the possibility of using the differential thermal analysis for the examination of oxidized zinc ores. The position of thermal effects of main calamine components on the temperature coordinate generally makes possible the determination of these components in case of their co-occurence.

Full Text:

PDF