Próba genetycznej klasyfikacji brekcji na tle badań wierchowego triasu Tatr

Zbigniew Kotański

Abstract


Tentative genetical classification of breccias on the basis of studies concerning the High-Tatric Trias in the Tatra Mountains

W części pierwszej autor daje projekt nowej genetycznej klasyfikacji brekcji. Za odrębny genetycznie rodzaj brekcji przyjmuje się brekcję, której powstanie wywołane jest działaniem odrębnego czynnika. Wyróżnione genetyczne rodzaje brekcji umieszczone są w następujących grupach: osadowe, tektoniczne, diagenetyczne oraz brekcje magmatyczne ;i metamorficzne. Osobną grupę stanowią pseudobrekcje. W części drugiej opisano brekcje osadowe z wierchowego środkowego triasu Tatr, głównie z serii Giewontu. Autor wyróżnia brekcje spływowe, śródwarstwowe, oraz klifowe. Obecność tych brekcji świadczy między innymi o znacznej ruchliwości dna geosynklinalnego morza środkowo-triasowego w strefie wierchowej.

In the first part of his paper, the author presents his project of a new genetic classification of breccias. Accepted as a genetically separate type of breccia is one that was produced as the result of the action of a separate agent. The distinguished types are disposed in the following groups: sedimentary breccias, tectonic breccias, diagenetic breccias, magmatic and metamorphic breccias. A separate group is formed by pseudobreccias. Described in the second part are sedimentary breccias from the High-Tatric Middle Trias in the Tatra Mountains, chiefly from the Giewont series. The author distinguishes: slip-breccias, intrabedded breccias, and cliff-breccias.

Full Text:

PDF