Otwornice niższego senonu okolic Krakowa

Stanisław Liszka

Abstract


Foraminifera of the Lower Senonian in the vicinity of Cracow

Autor opracował mikrofaunę niższego senonu okolic Krakowa, a to senonu granulowatego i kwadratowego, wyróżnionych na podstawie makrofauny. Poziomy te są wykształcone jako szare, margle glaukoni tyczne mniej lub bardziej piaszczyste, miejscami skrzemieniałe. Mikrofauna uboga i na ogół licho zachowana. Wśród otwornic przeważają ilością gatunków otwornice wapienne nad aglutynującymi, ostatnie przeważają, gdy chodzi o występowanie ilościowe. Jeśli chodzi o procentowy udział oznaczonych gatunków w poszczególnych poziomach kredy, to autor otrzymał : dla turonu 37%, dla emszeru 64%, senonu granulatowego 75%, kwadratowego 80%, wreszcie dla mastrychtu 65%. W liście gatunków autor przyjął: dla gatunku występującego w ilości 1—5 literę r, powyżej 5 — c, oraz literę m jeśli występuje masowo.

The author elaborated the microfauna of the Lower Senonian in the vicinity of Cracow, from the granulatum and quadratum zone, i. e., horizons distinguished on the basis of their macrofauna. The latter horizons are developed in the form of grey glauconitic marls, more or less sandy, here and th erq silicified. The microfauna is relatively scanty and, in general, badly preserved. Among th e foraminifera, calcareous ones predominate with regard to agglutinated ones by the number of their species. Agglutinated foraminifera, on the o ther hand, predominate quantitatively. As regards the percental participation of the determined species in the various horizons of the Cretaceous, the author arrived at the following results for the Turonian 37%, for the Emscherian 64%, for the granulatum zone 75%, for the quadratum zone 80%, and for the Maastrichtian 65%.

Full Text:

PDF