O tortońskich otwornicach z warstw chodenickich i grabowieckich okolic Bochni

Ewa Łuczkowska

Abstract


Tortonian Foraminifera from the Chodenice and Grabowiec Beds in the vicinity of Bochnia

W pracy niniejszej zostały opisane otwornice stropowych partii warstw chodenickich i warstw grabowieckich z miocenu występującego na powierzchni w okolicy Bochni. Wszystkie gatunki oznaczonych otwornic zestawiono w tabeli, na której podstawie przeprowadzono porównanie zespołów otwórnicowych tych warstw, przy czym porównanie to nie wykazało zasadniczych różnic międ zy obu kompleksami warstw. Rozpatrzono również dotychczasowy stan poglądów na stratygrafię osadów mioceńskich okolicy Bochni. W części paleontologicznej zostały zamieszczone opisy i rysunki niektórych gatunków otwornic.

Described herein are foraminifera' from the upper part of the Chodenice beds and Grabowiec beds from the Miocene occurring at the surface in the vicinity of Bochnia. All species of the determined foraminifera are listed in a table, on the basis of which a comparison is carried out of the foraminiferal assemblages; this comparison displays no essential differences in the two complexes of the strata. Also discussed are the existing opinions concerning the stratigraphy of the Miocene sediments in the vicinity of Bochnia. In the paleontological part, the author gives descriptions and drawings of some species of foraminifera.

Full Text:

PDF