Uwagi o sedymentacji werfenu tatrzańskiego

Maria Turnau-Morawska

Abstract


Remarks concerning sedimentation of the Werfen Beds in Tatra

Na podstawie analiz mikroskopowych szlifów dolno triasowych utworów tatrzańskich wysunięte zostały wnioski co do pochodzenia otoczaków zlepieńców, wśród których stwierdzono między innymi obecność drobnoziarnistych skał magmowych (riolity, trachity, szkliwa) i pinoklastycznych. Analiza różnych typów litologicznych serii werfenu dała ponadto wskazówki co do przebiegu sedymentacji utworów, które są przeważnie osadami rzecznymi i przechodzą stopniowo w płytkowodne utwory morskie.

On the ground of analyses of thin slides of the Lower Trias rocks from the Tatra Mts. conclusions have been put forward concerning the origin of pebble conglomerates where among others th e presence of fine-grained igneous rocks (rhvolites, trachytes, volcanic glass) as well pyroclastic rocks has been established. Analysis of different lithologicai types of the Werfenian series yielded indications concerning the course of sedimentation of rocks, which being mostly fluviatile deposits are passing upward gradually into shallow-sea deposits.

Full Text:

PDF