O uproszczonej, immersyjnej metodzie określania współczynników załamania światła minerałów i cieczy, przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego

Tadeusz Wieser

Abstract


Simplified immersion method for determining refractive indices of minerale and liquids by means of a polarization microscope

Celem opracowanej, immersyjnej metody określania współczynników załamania światła jest uproszczenie normalnego postępowania przy oznaczaniu tej cechy minerałów przez wyeliminowanie refraktometru i kłopotliwego przenoszenia cieczy wzgl. ich mieszanin z pod mikroskopu na refraktometr. Sam pomiar polega na ustaleniu kąta jednakowego rozjaśnienia podwójnej smugi Becke’go w minerale-indykatorze zanurzonym wespół z minerałem badanym w tej samej kropli cieczy. Jako minerały-indykatory obrane tu zostały z uwagi na dużą rozpiętość współczynników zał. św. aragonit i inne pospolite minerały węglanowe, pozwalające określić n minerału badanego w granicach od 1,530 do 1,875.

Full Text:

PDF