Uwagi o starokrystalicznych formacjach Sudetów

Kazimierz Smulikowski

Abstract


The old crystalline formations of the Sudeten Mountains

Autor rozważą przyczyny wielkiej komplikacji w budowie geologicznej Sudetów i uzasadnia twierdzenie, że bez szczegółowych opracowań petrograficznych starszych kompleksów krystalicznych nie uda się rozwikłać ich zawiłej struktury tektonicznej. Trzy główne zadania stają tu przed polskimi petrografami: 1) Ocena stopnia i jakości metamorfozy; 2) Analiza materiałów klastycznych; 3) Studium petrograficzne intruzji magmowych, w szczególności opracowanie ich minerałów rzadkich oraz oznaczenie wieku bezwzględnego. Następnie autor zestawia krótką zbiorową charakterystykę 4 najważniejszych kompleksów krystalicznych wieku przypuszczalnie przedkambryjskiego: 1) Blok Sowich Gór, 2) Osłona granitowego masywu Karkonoszy, 3) Skały Gór Bystrzyckich i Orlickich, 4) Formacje grupy górskiej Śnieżnika i pasma Jesioników. Charakterystyka ta oparta jest zarówno na źródłach dawniejszych (głównie niemieckich), jak i na własnych obserwacjach terenowych i mikroskopowych z lat 1946—1949.

The consideration is given to the causes o f greatly complicated structures o f the Sudeten Mts. The author’s conclusion is that without detailed examination o f the old cristalline complexes no attempt at the elucidation o f tectonic structure can be made. The characteristics o f 4 presumably Precambrian cristalline complexes are given: the block o f the Sowie Mts., the envelope o f the Karkonosze massif, the rocks o f the Bystrzyca and Orlica Mts., Snieznik group and Jesioniki range. The description is based on the older datas and the microscopic observations o f the author.

Full Text:

PDF | Supplementary files