Author Details

Kurek, Stefan

  • Vol 36, No 7 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Prawidłowości występowania mineralizacji Zn-Pb w utworach młodszego paleozoiku NE obrzeżenia GZW
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 39, No 3 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Problemy modelowania złóż Zn-Pb na przykładzie złoża Chechło w rejonie olkuskim, rozpoznanego wierceniami
    Abstract