Author Details

Lisicki, Stanisław

 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Sprawozdanie z udziału w międzynarodowym sympozjum terenowym The Quaternary of Western Lithuania: From the Pleistocene Glaciations to the evolution of the Baltic Sea Litwa, 27.05–2.06.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasięgi lądolodu skandynawskiego w dorzeczu Wisły wyznaczone na podstawie petrograficznych badań glin lodowcowych, w nawiązaniu do izotopowych stadiów tlenowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka badań petrograficznych frakcji szkieletowej glin lodowcowych w Europie Środkowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kryteria stosowania litotypów stratygraficznych glin lodowcowych w badaniach czwartorzędu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady interglacjału mazowieckiego w centralnej części Pojezierza Mazurskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 5 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interpretacja wyników analizy petrograficznej frakcji żwirowej glin zwałowych w nawiązaniu do ich genezy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 7 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleogeograficzny aspekt litostratygrafii glin zwałowych na przykładzie południowo-zachodnich Mazur
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Istota badań petrograficzno-litologicznych i ich rola w litostratygrafii -dyskusja
  Abstract  PDF (Polish)