Author Details

Rzepecki, Sławomir

  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Skład chemiczny i jakość wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie rekultywowanego wyrobiska piasku podsadzkowego Maczki-Bór w świetle wyników badań monitoringowych
    Abstract  PDF (Polish)