Author Details

Chlebowski, Roman

 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie występowania glin lodowcowych w reperowych profilach lessowych Polski i Ukrainy
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamieniałościredeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 6 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Peryglacjał plejstoceński w osadach i rzeźbie obszaru Polski - Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 09-11.05.2002
  Abstract
 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rezultaty badań minerałów ciężkich w lessach - badań wykonanych przez warszawski ośrodek uniwersytecki - replika
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania petrologiczno-mineralogiczne skały osadowej powstałej współcześnie na zatopionym wraku okrętu na dnie Bałtyku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 11 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich gliny zwałowej zlodowacenia Odry ha Wyżynie Małopolskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wulkanizm w dolnym karbonie Gór Świętokrzyskich -
  Abstract
 • Vol 10, No 4/5 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Amonity albu na Górze Chełmowej
  Abstract
 • Vol 25, No 8-9 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dedolomityzacja w anhydrytach cechsztynu monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 12, No 4 (1964) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bentonit w górnym ordowiku synkliny bardziańskiej w Górach Świętokrzyskich
  Abstract
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Reginalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem i Jodełka w Świętej Katarzynie, 11–13.05.2006
  Abstract  PDF