Author Details

Aubrecht, Roman

  • Vol 49, No 9 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Pierwotna orientacja żył neptunicznych w pienińskim pasie skałkowym (Zachodnie Karpaty): wstępne wyniki
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Jednostka Nižnej pienińskiego pasa skałkowego—nowy pogląd na stratygrafię i pozycję paleogeograficzną
    Abstract  PDF