Author Details

Gwoździewicz, Michał

  • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zespół skamieniałości z karbońskich sferosyderytów (westfal A) NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Migracja zanieczyszczeń ropopochodnych w gruntach piaszczystych na granicy stref aeracji i saturacji
    Abstract  PDF