Author Details

Lindner, Leszek

 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowowschodniej Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie występowania glin lodowcowych w reperowych profilach lessowych Polski i Ukrainy
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE L. MARKS, A. BER, W. GOGOŁEK & K. PIOTROWSKA (red.) — Mapa geologiczna Polski 1 : 500 000.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamieniałościredeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek utworów glacjalnych nad dolną Kamienną według analizy geomorfologiczno-litostratygraficznej, datowania metodą TL oraz analizy składu petrograficznego -
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 6 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Główne cykle klimatyczne w stratygrafii plejstocenu Polski i Ukrainy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rezultaty badań minerałów ciężkich w lessach - badań wykonanych przez warszawski ośrodek uniwersytecki - replika
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 9 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problem wieku i zasięgu lądolodów skandynawskich u brzegu polskich Karpat
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profile wiertnicze osadów czwartorzędowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 8 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geomorfologia gór i wyżyn w Polsce - kontrowersje i nowe spojrzenia - Wólka Milanowska k. Kielc, 16–19.05.2000
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Datowany TL profil lessowy w Bodzechowie nad Kamienną i jego znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Wyżyny Sandomierskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Młodoczwartorzędowe tarasy akumulacyjne i osady deluwialne w dolinie środkowej Wisły
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nominacje profesorskie - Leszek Marks
  Abstract
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  R Czarnecki - Wyżyna Sandomierska. Część Wschodnia I
  Abstract
 • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zbigniew Lamparski 1931-1998
  Abstract
 • Vol 45, No 5 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środkowoplejstoceńskie jeziora kopalne na tle stratygrafii czwartorzędu w rejonie Janowa Podlaskiego (wschodnia Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 3 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O braku wpływu skał podłoża na wiek TL glin zwałowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 1 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie regionu świętokrzyskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 3 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie Wyżyny Miechowskiej i Niecki Nidziańskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys stratygrafii plejstocenu rejonu Białej Podlaskiej wraz z próbą korelacji z przyległymi obszarami Związku Radzieckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 1 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rzeźba i osady czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 12 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską) plejstoceńskich osadów podglinowych w południowej części Polski Środkowej
  Abstract
 • Vol 34, No 1 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Postulaty naukowe w zakresie badań czwartorzędu
  Abstract
 • Vol 34, No 11 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich gliny zwałowej zlodowacenia Odry ha Wyżynie Małopolskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 2 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasięgi i chronologia starszych nasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (saalian) między górną Wartą i Bugiem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek TL osadów plejstoceńskich w Janowie nad Radomką i problem zasięgu lądolodów w czasie zlodowaceń środkowopolskich (odry, warty) w strefie NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problem pochodzenia otoczaków granitu w osadach serii witowskiej w świetle badań petrograficznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Plejstoceńskie osady jeziorne w odsłonięciu Grabanów na południowym Podlasiu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys stratygrafii czwartorzędu Polski; główne poziomy osadów glacjalnych i interglacjalnych oraz ich rozprzestrzenienie
  Abstract
 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys paleogemorfologii obszaru Polski podczas zlodowaceń skandynawskich
  Abstract
 • Vol 27, No 5 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys stratygrafii młodszego czwartorzędu środkowego Afganistanu w świetle badań grobli trawertynowych jezior zaporowych w dolinie Bande Amir
  Abstract
 • Vol 43, No 11 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O możliwości dalszego zasięgu lądolodu zlodowacenia wisły w świetle datowań TL osadów lodowcowych w północnej części Wysoczyzny Białostockiej
  Abstract
 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady czwartorzędowe w strefie północnej krawędzi doliny Wisły na wschód od Brzeska Nowego (Wyżyna Miechowska
  Abstract
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój plejstoceńskiej doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie
  Abstract
 • Vol 41, No 1 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca
  Abstract
 • Vol 41, No 2 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia osadów środkowoplejstoceńskich w przełomie Wisły przez wyżyny południowopolskie w świetle analiz termoluminescencyjnych (komunikat wstępny)
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cykliczność zmian klimatycznych podstawą stratygrafii
  Abstract
 • Vol 41, No 7 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia czwartorzędu a kartografia geologiczna w Polsce
  Abstract
 • Vol 41, No 11 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź na recenzję podręcznika "Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia"
  Abstract
 • Vol 39, No 2 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady czwartorzędowe południowego Spitsbergenu
  Abstract
 • Vol 39, No 5-6 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy korelacji głównych jednostek stratygraficznych czwartorzędu środkowo-zachodniej Europy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 1 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formy rzeźby, wiek TL osadów i rozwój lodowców ostatniego zlodowacenia w Dolinie Małej Łąki (Tatry Zachodnie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 11 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sytuacja geologiczna i florystyczna plejstoceńskich osadów organogenicznych w rejonie Ossówki (południowe Podlasie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 25, No 8-9 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagadnienie genetycznego zróżnicowania glin zwałowych i osadów pokrewnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 25, No 11 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jubileusz Prof. Stefana Zbigniewa Różyckiego i Międzynarodowe Sympozjum Czwartorzędowe
  Abstract
 • Vol 24, No 8 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Okruchy wapieni mioceńskich w osadach morenowych na górze Sitki pod Chęcinami
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 1 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Późnoplejstoceński rozwój doliny Niemna w rejonie Grodna na Białorusi
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy i gdzie mamy w Polsce ślady przedostatniego interglacjału (lubawskiego, lubelskiego)?
  Abstract  PDF