Author Details

Mastalerz, Krzysztof

 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 4 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja klimatu oraz anocykliczność i autocykliczność sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  "Spirorbis" z jeziornych osadów węglonośnego karbonu niecki śródsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 4 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko fauny wczesnokarbońskiej w Sudetach-Jaczków (niecka śródsudecka)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 2 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cykliczność sedymentacji pokładu 664/665 warstw wałbrzyskich (DZW)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 3 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skutki ulewnego deszczu i powodzi 6 maja 1984 r. w Księgienicach Wielkich (woj. wrocławskie)
  Abstract
 • Vol 33, No 10 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O przydatności schematu wydzieleń litologicznych stosowanego w kopalniach węgla kamiennego dla celów sedymentologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane na temat geochemii osadów jeziornych czerwonego spągowca niecki śródsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Klastyczne wypełnienia po kryształach halitu i gipsu w cechsztynie niecki północnosudeckiej - nietypowe elementy nietypowego cyklotemu
  Abstract
 • Vol 39, No 9 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej plio-plejstocen, Sudety: odpowiedź
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 9 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy – Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) — wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa–Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny)
  Abstract  PDF