Author Details

Bałaga, Krystyna

  • Vol 46, No 9/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rozwój torfowisk postglacjalnych w okolicy Krasnobrodu na Roztoczu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników działalności człowieka
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Późnoplejstoceńska i holoceńska ewolucja torfowiska Durne Bagno (Polesie Lubelskie)
    Abstract  PDF