Author Details

Kanasiewicz, Jerzy

 • Vol 37, No 1 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi do metodyki zdjęcia geochemicznego na obszarach objętych wpływami przemysłowej i rolniczej działalności
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 3 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O możliwości występowania złóż molibdenu formacji miedziowo-molibdenowej w strzegomskim masywie granitowym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 8 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Magmy zasadowe jako źródło uranu dla złóż uranowych
  Abstract
 • Vol 35, No 11 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nikiel rodzimy w osadach trzeciorzędowych niecki żytawskiej
  Abstract
 • Vol 34, No 1 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozsypiska złota z okręgu Raigarh, stan Madhya Pradesh, lndia
  Abstract
 • Vol 34, No 8 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O konieczności intensywniejszego rozwoju bazy surowcowej dla energetyki jądrowej
  Abstract
 • Vol 33, No 9 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pegmatyty Li-Sn-Ta-nośne z rejonu Bastaru (stan Madhya Pradesh, Indie)
  Abstract
 • Vol 32, No 8-9 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka południowogobijskiej formacji karbonatytowej
  Abstract
 • Vol 30, No 8 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metoda ilościowej interpretacji aluwialnych anomalii szlichowych na przykładzie złota
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 1 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metale ciężkie w aluwiach Ziemi Kłodzkiej
  Abstract
 • Vol 40, No 2 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Perspektywy wykrycia mineralizacji arsenowo-złotonośnej związanej z granodiorytowym masywem kłodzko-złotostockim w świetle wyników zdjęcia geochemicznego
  Abstract
 • Vol 40, No 3 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Perspektywy wykrycia mineralizacji barytowej w świetle wyników zdjęcia geochemicznego i szlichowego
  Abstract
 • Vol 40, No 9 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Koncentracja rtęci w osadach aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Kłodzkiej
  Abstract
 • Vol 38, No 2 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka kompleksowej analizy dartych teledetekcyjnych i geofizycznych dla wyznaczania struktur rudonośnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 9, No 8 (1961) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe przejawy mineralizacji uranowej na tle budowy niecki leszczynieckiej
  Abstract
 • Vol 11, No 2 (1963) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przejawy mineralizacji uranowej w węglu w rejonie Chrzanowa
  Abstract
 • Vol 12, No 9 (1964) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o występowaniu selenu rodzimego
  Abstract
 • Vol 18, No 5 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zależność między przebiegiem głębokich stref tektonicznych a rozmieszczeniem złóż endogenicznych w Sudetach
  Abstract  PDF (Polish)