Author Details

Goździk, Jan

 • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa interpretacja profilu wiercenia Lesiów PIG-1. Przykład dylematów w chronostratygrafii osadów kenozoiku środkowej Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jeziorno-bagienne osady organiczne interstadiału prewarciańskiego w odsłonięciach kopalni „Bełchatów”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 5 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Terenowe warsztaty Późnowistuliańskie i holoceńskie Zjawiska eoliczne - Boszków, Rogi, 09-12.09.1996
  Abstract
 • Vol 40, No 10 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja wieloletniej zmarzliny i jej wpływ na warunki depozycji i kształtowania się niektórych cech osadów w okresie 20 000 – 8000 lat BP w Polsce
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Palinologiczne i diatomologiczne badania osadów interglacjału mazowieckiego z odsłonięcia w kopalni Bełchatów
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czwartorzędowe aluwia w odkrywce KWB Bełchatów — dominacja akumulacji w klimacie zimnym
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój osuwiska 22S w najgłębszej części kopalni Bełchatów
  Abstract  PDF