Author Details

Kiersnowski, Hubert

 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Piaskowce eoliczne czerwonego spągowca Wielkopolski w świetle nowych badań
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – szósta runda przetargowa
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ani koniec ani początek drogi - czyli odpowiedź na „uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane elementy ewolucji basenu czerwonego spągowca na podstawie analizy tektonicznej i litofacjalnej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Depozycja osadów w strefie marginalnej basenu czerwonego spągowca: przykład z rejonu Czarne- Debrzno
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój sedymentacji osadów czerwonego spągowca w SE części polskiego basenu permskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  I Latynoamerykański Kongres Sedymentologiczny - Porlamar, Wenezuela, 16 - 19.11.1997
  Abstract
 • Vol 34, No 4 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lower Permian freshwater biocenosis in Laskowice Oławskie-Lipowa trough (SW Poland)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 4 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Grubookruchowe osady czerwonego spągowca w rejonie siewiersko-olkuskim w świetle nowych badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 8-9 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój sedymentacji utworów klastycznych późnego paleozoiku w okolicach Brzegu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  D. Mader - Aeolian and Adhesion Morphodynamics and Phytoecology in Recent Coastal and Inland Sand and Snow Flats and Dunes from mainly North Sea and Baltic Sea to Mars and Venus
  Abstract
 • Vol 39, No 4 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litostratygrafia permu północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - nowa propozycja
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skały osadowe czerwonego spągowca w wierceniu Kutno 2 w warunkach postulowanego jurajskiego wydarzenia termicznego oraz wysokich nadciśnień – studium petrograficzne
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 12 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r. (część I)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 6 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 11/1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ordovician-Silurian shale gas resources potential in Poland: evaluation of Gas Resources Assessment Reports published to date and expected improvements for 2014 forthcoming Assessment
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2019) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w 2019 i 2020 roku – postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Występowanie gazu ziemnego zamkniętego w piaskowcach czerwonego spągowca Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrograficzno-petrofizyczna charakterystyka piaskowców eolicznych strefy Siekierki–Winna Góra (koło Poznania) w aspekcie poszukiwań złoż gazu zamkniętego w osadach czerwonego spągowca
  Abstract  PDF