Author Details

Maruszczak, Henryk

 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek utworów glacjalnych nad dolną Kamienną według analizy geomorfologiczno-litostratygraficznej, datowania metodą TL oraz analizy składu petrograficznego -
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 7 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stulecie pierwszej monografii geologicznej Wyżyny Lubelskiej
  Abstract
 • Vol 49, No 6 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skamieniałe szczątki drzew lasu mioceńskiego na Roztoczu (Polska SE i Ukraina NW)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 7 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Definicja i klasyfikacja lessów oraz utworów lessopodobnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 8 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. XVII tom Wielkiej encyklopedii geografii świata
  Abstract
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Młodoczwartorzędowe tarasy akumulacyjne i osady deluwialne w dolinie środkowej Wisły
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  R Czarnecki - Wyżyna Sandomierska. Część Wschodnia I
  Abstract
 • Vol 46, No 9/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne i geomorfologiczne warunki rozwoju osadnictwa prahistorycznego na Roztoczu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 2 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasięgi i chronologia starszych nasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (saalian) między górną Wartą i Bugiem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 11 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W sprawie stosowania wyników datowania termoluminescencyjnego przy ustalaniu stratygrafii utworów czwartorzędowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój plejstoceńskiej doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Korelacja chronostratygraficzna lessów Polski Południowej i Ukrainy Północno-Zachodniej
  Abstract
 • Vol 41, No 2 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia osadów środkowoplejstoceńskich w przełomie Wisły przez wyżyny południowopolskie w świetle analiz termoluminescencyjnych (komunikat wstępny)
  Abstract
 • Vol 40, No 9 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości zastosowania metody termoluminescencyjnej do datowania utworów czwartorzędowych starszych od 0,3 - 0,5 Ma
  Abstract
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE J.E. MOJSKI — Ziemie polskie w czwartorzędzie: Zarys morfogenezy
  Abstract  PDF