Author Details

Czapowski, Grzegorz

 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena głębokości zbiornika solnego i czasu depozycji chlorków sodu na przykładzie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1) cyklu PZ1 cechsztynu w rejonie Zatoki Puckiej
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka modelowania przestrzennego budowy geologicznej osadowych złóż pokładowych na przykładzie cechsztyńskiego złoża soli kamiennej Mechelinki nad Zatoką Pucką
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane pierwiastki śladowe w górnopermskich (cechsztyn) utworach solnych i potasonośnych w Polsce – ocena złożowa
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litofacje, paleośrodowiska i historia depozycji utworów paleogenu i neogenu w Łęczycach k. Lęborka
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Granica baden–sarmat w zapisie geochemicznym osadów w północnej części zapadliska przedkarpackiego — implikacje stratygraficzne
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil utworów formacji poznańskiej w rejonie Wrocławia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Facje i warunki depozycji utworów formacji poznańskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Chemiczna ewolucja solanek cechsztyńskich basenów ewaporatowych Polski: badania inkluzji fluidalnych w halicie z poziomów soli Na1 - Na4
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 4 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowiska sedymentacji soli kamiennych cyklotemów PZ2-PZ3 w syneklizie perybałtyckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 4 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O sedymentacji cechsztyńskiej w brzeżnej, południowej części syneklizy perybałtyckiej
  Abstract
 • Vol 36, No 4 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka zubrów cyklu PZ4 w okolicy Piły
  Abstract
 • Vol 34, No 4 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  "Internal lamination" in halite rocks
  Abstract
 • Vol 34, No 11 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litostratygrafia i środowisko sedymentacji osadów górnego triasu w rejonie Chmielnika
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 4 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model sedymentacji ewaporatów cechsztyńskich na wyniesieniu Łeby
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 12 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedymentacja i geochemia najstarszej soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 32, No 4 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady barierowe w górnym miocenie południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 4 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – komentarz
  Abstract
 • Vol 26, No 3 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o genezie "wapieni robaczkowych"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  "Finalne" osady chlorkowe w cechsztynie - schyłek czy początek cyklu depozycyjnego? (implikacje stratygraficzne)
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krajowa konferencja "Niekonwencjonalne wykorzystanie złóż soli" 5 - 6 listopada 1992 r.
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Trzeciorzędowa formacja siarkonośna zapadliska przedkarpackiego, 7 października 1993 r.
  Abstract
 • Vol 40, No 4 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Facje i paleogeografia cechsztynu zachodniego części syneklizy perybałtyckiej
  Abstract
 • Vol 38, No 3 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Studium sedymentologiczno-paleontologiczne osadów barierowych dolnego sarmatu w rejonie Chmielnika (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 9 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kontynentalne osady chlorkowe w górnym cechsztynie Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 6 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Brom w skałach ilasto-solnych cechsztynu Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Permskie sole potasowo-magnezowe na obszarze środkowej i południowo-zachodniej Polski — obecny stan rozpoznania
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia permskiego pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Gdańskiej — aktualny stan wiedzy
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia niezagospodarowanych permskich wysadowych struktur solnych na obszarze Niżu Polskiego—aktualny stan wiedzy
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia permskich struktur i złóż solnych w Polsce — aktualny stan wiedzy i perspektywy zagospodarowania
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 4 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w badaniach genezy i określeniu wielkości polskich zasobów solnych po II wojnie światowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania złóż soli kamiennej i potasowo-magnezowej prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 5 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory pogranicza cyklotemów PZ1 i PZ2 cechsztynu w kłodawskim wysadzie solnym (środkowa Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary perspektywicznych wystąpień i zasoby przewidywane surowców chemicznych Polski na mapach w skali 1 : 200 000 – sól kamienna, sole potasowo-magnezowe i siarka
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Zaszczytna honorowa Złota Odznaka Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 12 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XVI Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Toruń, 13–15.10.2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości bezpiecznego podziemnego magazynowania węglowodorów (paliw) w strukturach geologicznych na obszarze Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Underground hydrocarbons storages in Poland: actual investments and prospects
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykształcenie i tektonika utworów solnych cechsztynu w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia w świetle wyników kompleksowych badań geochemiczno-litologicznych w profilach wybranych otworów wiertniczych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Bezpieczeństwo Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA ZŁÓŻ SOLI I ICH OTOCZENIA W REGIONIE GDAŃSKIM Złoża permskiej soli kamiennej i potasowej w rejonie Zatoki Puckiej — budowa geologiczna i zasoby
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  MODELOWANIE 3D W GEOLOGII I GÓRNICTWIE SOLNYM 3D modele geologiczne i geochemiczne pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej—możliwości zastosowania w typowaniu najlepszych miejsc pod ługowanie kawern do celów magazynowych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża soli w Polsce — stan aktualny i perspektywy zagospodarowania
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wnioski z XIV Międzynarodowego Sympozjum Solnego z cyklu Quo Vadis Sal nt. Bezpieczeństwo Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola halokinezy w powstawaniu trzeciorzędowych złóż węgla brunatnego na Niżu Polskim
  Abstract  PDF