Author Details

Jaśkowski, Bartłomiej

  • Vol 47, No 11 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Związek późnovistuliańskich procesów wydmotwórczych w regionie świętokrzyskim z neotektoniczną aktywnością podłoża
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zasięg lądolodu zlodowacenia warty na obszarze między Grójcem a Szydłowcem w świetle datowań termoluminescencyjnych gliny zwałowej
    Abstract  PDF (Polish)