Author Details

Olszewska, Barbara

 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Brekcja sedymentacyjna w kamieniołomie "Głuchowiec" w Małogoszczy - przyczynek do genezy krzemieni górnojurajskich w Górach Świętokrzyskich
  Abstract
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia malmu i neokomu podłoża Karpat fliszowych i zapadliska w świetle nowych danych mikropaleontologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Biostratigraphy of the Early Miocene of the Southern Poland based on planktic foraminifera and calcareous nannoplankton
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 8 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O stratygrafii jednostki stebnickiej w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane biostratygraficzne oraz próba korelacji utworów mioceńskich w podłożu Karpat Zachodnich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 29, No 11 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Horyzont podmenilitowych margli globigerynowych polskich Karpat zewnętrznych a zagadnienie granicy eocen-oligocen
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy biostratygrafii otwornicowej i nanoplanktonowej wczesnego miocenu zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 28, No 2 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika
  Abstract
 • Vol 43, No 10 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika
  Abstract
 • Vol 25, No 7 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porównanie podziałów biostratygraficznych górnej kredy i paleogenu jednostki dukielskiej na podstawie otwornic planktonicznych i nannoplanktonu wapiennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary źródłowe egzotyków karpackich na podstawie badań petrologicznych i paleontologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedymentacja utworów miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary źródłowe egzotykowej sukcesji Bachowic — implikacje z badań płytek cienkich
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pochodzenie i wiek wody mineralnej w Dobrowodzie k. Buska Zdroju
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Małe otwornice „eocenu numulitowego” Tatr — stratygrafia i paleośrodowisko
  Abstract  PDF