Projekt klasyfikacji geologiczno-hydrogazodynamicznej zbiorników do podziemnego magazynowania gazów z krótką charakterystyką wyodrębnionych grup zbiorników

Zdzisław Mianowski

Abstract


A PROJECT OF GEOLOGICAL AND HYDRO-GASODYNAMICAL CLASSIFICATION OF RESERVOIRS FOR UNDERGROUND STORAGE OF GASES AND A SHORT CHARACTERISTIC OF THE DISTINGUISHED RESERVOIRS