Geochemical characterization and genetic interpretation of solutions in the Gorleben salt dome

Michael Schramm, Jörg Hammer, Tatjana Kühnlenz, Gerhard Mingerzahn

Abstract


Charakterystyka geochemiczna i geneza ługów z wysadu solnego Gorleben
A b s t r a k t . Podczas rozpoznania geologicznego wysadu solnego Gorleben pozyskano 666 m³ ługów solnych (58,4% = 389 m³ z wyrobisk, 35,3% = 235 m³ z dwu szybów, 6,3% = 42 m³ z głębokich otworów wiertniczych). Roztwory pochodzące z poziomów zawierających anhydryty (poziomy: z3OSM, z3HA, z3AM i z3BK/BD) badano celem ustalenia typowych wskaźników geochemicznych, umożliwiających określenie ich genezy i rozwoju oraz przynależności stratygraficznej. Wykazano, że oprócz typowych wskaźnikowych pierwiastków, jak brom i rubid, ważnym jonem jest lit. Badania jego zawartości umożliwiają prześledzenie dróg migracji ługów, szczególnie przez minerały o budowie warstwowej (miki, minerały ilaste). Stwierdzona zawartość litu > 17 ppm (graniczna podczas
ewaporacji wody morskiej — ryc. 1) wskazuje na przemiany tych minerałów jako źródło pierwiastka. Pomocne w rozróżnieniu ługów są też inne pierwiastki: K, Mg, Sr, B, Al i Ba, zaś program GEOravis umożliwił ich 3D wizualizację i analizę geochemiczną.

Full Text:

PDF