Re-disposal of old exploitation wells – potential sources of environmental pollution in abondoned hydrocarbon deposits of the Czech Republic

Petr Bujok, Martin Klempa, Vladimír Slivka, Jakub Ryba, Igor Nemec, Vera Štastná, Michal Porzer

Abstract


Ponowna likwidacja starych odwiertów eksploatacyjnych – potencjalne źródła zanieczyszczenia środowiska w nieczynnych złożach węglowodorów w Republice Czeskiej.
A b s t r a k t. W artykule omówiono ważny problem ochrony środowiska w rejonie złóż ropy i gazu, którym ostatnio poświęcano wiele uwagi. Obecność starych, niedostatecznie uszczelnionych lub całkowicie nieuszczelnionych otworów wiertniczych, wcześniej wykorzystywanych do eksploatacji ropy i gazu ziemnego, jest poważnym zagrożeniem. W Czechach, na Południowych Morawach (obszar eksploatacji węglowodorów zarówno w przeszłości jak i obecnie), istnieje bardzo wiele (setki) otworów eksploatacyjnych. W materiałach archiwalnych bardzo trudno (często wręcz niemożliwe) jest znalezienie informacji na temat, zarówno sposobu zakończenia eksploatacji w tych otworach, jak i zastosowanych procedur ich likwidacji. W trakcie niedawno prowadzonych badań i prac nad ponowną likwidacją otworów stwierdzono, że wiele z nich było zlikwidowanych nieodpowiednio i nieprofesjonalnie, a niektóre nadal nie zostały zlikwidowane. Stwarza to znaczne zagrożenie dla obszaru Południowych Moraw, w szczególności dla źródeł wody pitnej oraz rolnictwa
(Obszar Chroniony Naturalnej Akumulacji Wód – CHOPAV, Czwartorzęd Rzeki Morawy). Co więcej, jest to poważne zagrożenie dla obszaru występowania bardzo cennych biotopów. Artykuł omawia możliwości usunięcia tych ekologicznych zagrożeń na obszarach złóż węglowodorów poprzez recykling dawnych otworów eksploatacyjnych będących źródłem zanieczyszczenia gleb i wód. Podobne problemy z pewnością pojawiają się na obszarze Polski, gdzie intensywnie eksploatowano znacznie więcej złóż, a otwory istniały już w XIX w., w okresie kiedy zarówno wiedza o procedurach likwidacji otworów wiertniczych, jak i świadomość znaczenia właściwego uszczelnienia starych otworów były niewielkie.

Full Text:

PDF (Polish)