Przestrzenna koncepcja facji i niektóre terminy facjalne

Krzysztof Jaworowski

Abstract


SPACIOUS CONCEPTION OF FACIES AND SOME FACIES TERMS