Atlas litologiczno-paleogeograficznych map Platformy Rosyjskiej i jej geosynklinalnego obrzeżenia

Maria Pajchlowa

Abstrakt


LITHOLOGICAL AND PALAEOGEOGRAPHICAL ATLAS OF THE RUSSIAN PLATFORM AND OF ITS GEOSYNCLINAL MARGIN