Perspektywiczne zasoby ropy i gazu oraz ich znaczenie dla oceny prognoz ropo- i gazonośności basenów sedymentacyjnych

Stanisław Depowski

Abstract


PERSPECTIVE OF AND GAS RESOURCES AND THEIR IMPORTANCE IN ESTIMATION OF OIL AND GAS PROSPECTS OF SEDIMENTARY BASINS