Zasobność złoża glinek ceramicznych jako jedno z kryteriów bilansowości złóż ilastych ceramiki szlachetnej

Michał Bednarski

Abstract


RESOURCES OF CERAMICS CLAY DEPOSIT AS ONE OF THE BALANCE CRITERION OF THE FIRE-PROOF DEPOSITS

Full Text:

PDF (Polish)