Znaczenie działalności prof. St. Doktorowicza-Hrebnickiego dla górnictwa

Roman Krajewski

Abstrakt


PROF. ST. DOKTOROWICZ-HREBNICKI AND IMPORTANCE OF HIS ACTIVITY FOR POLISH MINING