Stan kartowania geologiczno-inżynierskiego w Czechosłowacji

F. Prokop

Abstract


STATE OF THE GEOLOGICAL-ENGINEERING MAPPING IN CZECHOSLOVAKIA