Poszukiwania i badania złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej

Zbigniew Kozydra

Abstract


SEARCH AND GEOLOGICAL STUDIES ON CLAY RAW MATERIAL DEPOSITS