Nowe znaleziska ichtiofauny w Karpatach ukraińskich

Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk

Abstract


NEW FINDS OF ICHTIOFAUNA IN UKRAINIAN CARPATHIANS